Program České pirátské strany do komunálních voleb v Brodku u Přerova

11. září 2018
Program České pirátské strany do komunálních voleb v Brodku u Přerova

Také v Brodku u Přerova mají Piráti svoji kandidátku pro komunální volby. Jaký je jejich volební program? To se dozvíte na následujících řádcích.

<h2>Otevřená obec</h2>

Usnadníme občanům styk s úřady. Zasadíme se o změnu, rozšíření a zkvalitnění webových stránek městyse. Tyto stránky by měly být přehledné, obsahovat veškeré potřebné dokumenty a aktuální informace. Mohou obsahovat užitečné aplikace (formuláře, informační systém pro komunikaci s úřadem a řešení nenáročných požadavků, funkční kalendář akcí, ankety atd.), zjednoduší tak práci obyvatelům i úředníkům městyse.

Úřední hodiny městyse by měly být rozvrženy ideálně na pět dní v týdnu, a to rovnoměrně v dopoledních a odpoledních hodinách, aby byly přístupné všem občanům. Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na webu městyse, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem.

<h3>Internet pro všechny</h3>

Podporujeme volnou přístupnost internetu ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích. Počínaje zavedením volné WiFi sítě v okolí nádraží, u Masarykovy knihovny a v budově úřadu městyse. Obyvatelé a návštěvníci tak mohou využívat pohodlně a bezplatně internetové služby (jízdní řády, info o dění v městysi atd.).

<h2>Transparence a otevřenost</h2>

Všechny smlouvy městyse umístíme na internet. Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv. Tak jak jej navrhovali Piráti. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s městysem sjednány.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví městyse. Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby městys přešel k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co se konkrétně finanční prostředky městyse utrácejí. Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné. Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na internetu. Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu. Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné.

<h2>Rozumné hospodaření</h2>

Prosazujeme vyrovnaný rozpočet městyse. Městys by měl hospodařit tak, aby nevznikl negativní schodek v jeho rozpočtu. Budeme hledat úspory. Provedeme revizi výdajů a budeme usilovat o rozumné nakládání a rozdělování financí městyse. Cílem je vyrovnaný rozpočet s prostorem pro prospěšné investice a inovace na zlepšení kvality života občanů.

<h2>Kvalita života</h2>

Údržba veřejného prostoru a stejně tak komunikací (silnic a chodníků) a drobné architektury (lavičky, odp. koše atd.) a přitom hodláme brát zřetel na tvorbu bezbariérového přístupu k důležitým veřejným budovám městyse, jakým jsou například úřad městyse, pošta, sokolovna a jiné. Neméně důležitou prioritou je pro nás zajištění kvalitní údržby zeleně nejen v obci, ale i v okolí. Podpoříme vysazování rostlin přirozených pro naši lokalitu. Rekultivace zeleně musí probíhat rozumně a v souladu s postoji občanů. Počítáme s vytvořením motivačního programu pro občany, aby se dobře starali o své okolí.

<h3>Funkční a vkusné veřejné budovy</h3>

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku až do konce. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu. Chtěli bychom zajistit dobudování sociálního zařízení v tělocvičně na základní škole druhého stupně v Brodku.

Opravení fasády veřejných budov v Brodku, například školy, Masarykovy knihovny a jiných.

Chceme pozvednout leta upadající rozvoj nových zástaveb a stavebních míst obecně, s čímž nedílně souvisí územní plán a místní plánování, jenž by hlavně mělo vycházet vstříc potřebám občanů. Taktéž podpoříme výstavbu nových bytů (ul. Jiráskova).

<h3>Chráníme životní prostředí</h3>

Podpoříme separaci odpadu a tím budeme šetřit životní náklady občanů v Brodku.

Samozřejmostí musí být zákonný postup při nakládání s odpady a odstranění veškerých nelegálních skládek odpadů. Chceme proto snížení poplatků za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady tak, aby byl občan motivován při jejich třídění.

Budeme se zasazovat o zřízení bankomatu na území městyse. Oslovíme všechny potencionální finanční instituce, které působí nebo působily v Brodku u Přerova.

<h2>Doprava - bezpečnost</h2>

Budeme podporovat cyklodopravu (např. cyklostezka do Dubu nad Moravou, Kokor a Rokytnice).

S pomocí odborníků chceme vyřešit problémová a nebezpečná místa, jakými jsou například: ulice Majetínská, především prostor před cukrárnou, přechod pro chodce před prvním a druhým stupněm základní školy instalací semaforu s monitorem rychlosti vozidel a tlačítkem pro chodce jako třeba v Rokytnici. Tím zajistit bezpečný přechod přes silniční pozemní komunikaci chodcům, respektive žákům školy, v místě vjezdu do Brodku od Přerova k autobusové zastávce v jízdním směru Přerov na ulici Vrchlického umístěním přechodu a ostrůvku, popřípadě vyřešení křižovatky s napojením ulic Svépomoci, Boženy Němcové a Vrchlického, kde se tím zajistí i bezpečný přístup k brodecké rozhledně na Stráži. Vytvoříme parkovací místa, která v Brodku zoufale chybí (např. u cukrárny, dále v okolí sokolovny, fotbalového hřiště, hřbitova, ale také u školky, školy, pošty a další).

<h3>Kriminalita</h3>

Hodláme efektivně chránit hodnoty. Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů kamerovým systémem v případech, kde to není opodstatněné. Umístíme kamery na hřbitov a tam, kde by byly k dispozici pro hmatatelné důkazy v případě vandalismu. Zároveň označíme všechna místa, která jsou tímto systémem sledována.

<h2>Demokracie</h2>

Zapojíme občany do rozhodování. Zasedání zastupitelstva chceme otevřené s přístupem pro každého občana v reálném čase pomocí internetu. Zároveň má občan fyzicky přítomný na veřejném zasedání právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo samotné. Městys ho bude dále zveřejňovat a šířit v reálném čase. Zápisy ze zasedání Rady městyse chceme zveřejňovat také v reálném čase online, včetně hlasování jejích jednotlivých členů a přehledu o jejich účasti. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům. Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem. Veškeré záměry má zastupitelstvo zveřejnit v zákonné lhůtě. Při realizování projektů, které se dotknou obyvatel obce, se budeme zabývat jejich potřebami a názory. Zavedeme elektronické a tištěné ankety ohledně důležitých rozhodnutí. Budeme brát v potaz názory obyvatel.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou. Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Příspěvek každého občana by měl být vidět na online diskuzích pod vlastním profilem. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné. Občané se mohou ke všem zásadním otázkám řešených v obci vyjadřovat pomocí elektronických průzkumů.

<h3>Podpora místních sdružení, spolků a kultury</h3>

Považujeme dobrovolnické spolky za živou duši městyse. Budeme podporovat dobrovolnickou aktivitu občanů, neboť i Česká pirátská strana funguje na dobrovolnických principech.

Je v našich silách vyjít spolkům maximálně vstříc při jejich aktivitách. Při vyvážené finanční podpoře budeme zodpovědně kontrolovat vynaložené peníze. Tyto informace budeme zveřejňovat a po spolcích budeme požadovat maximální transparenci. Chceme přispět k rozvoji kultury a sportu, a tak budeme úzce komunikovat s partnery ze všech oblastí, abychom našli společnou řeč a udrželi pestrý kulturní život městyse.

Chceme podporovat všechna sdružení bez rozdílu, a to především mládežnická. Rádi bychom se také zabývali rozšířením funkčnosti Masarykovy knihovny, která může sloužit jako informační, intelektuální a odpočinkové centrum v městysi, s využitím plochy před knihovnou.

<h2>Ekonomika</h2>

Podpora místního podnikání. Ve výběrových řízeních nemůže být cena jediným rozhodujícím kritériem. Zároveň se vyvarujeme možného střetu zájmů. Vytvoříme informační tabuli a prezentaci na webu se seznamem místních živnostníků pro lepší dostupnost služeb občanům.

<h3>Zaměstnanost</h3>

Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním zbytečných úředníků, za smysluplné řešení. Obecní zaměstnanci by měli dělat práci, na kterou mají kvalifikaci, a být za ni spravedlivě odměněni. Podpoříme účelné využití zdrojů z občanů registrovaných na Úřadu práce. Hodláme využívat kvalifikovaných pracovníků v jejich oboru. Na výpomoc při odborných posudcích a pracích vhodně využijeme i krátkodobě pracovníky s dotační podporou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.