Odpověď na otevřený dopis ze dne 6. 5. 2020

07. 06. 2020
Odpověď na otevřený dopis ze dne 6. 5. 2020

Věc: Odpověď na „Otevřený dopis“. Vážený pane místopředsedo, dne 6. 5. 2020 obdržel Městys Brodek u Přerova prostřednictvím e-mailové pošty Váš otevřený dopis, ve kterém kladete „vedení obce své otázky“ a navrhujete spolupráci. Rada městyse po projednání Vašeho otevřeného dopisu především konstatuje, že je pro členy Rady městyse v prostředí demokratické společnosti překvapivý způsob, jakým bylo vedení městyse Brodek u Přerova osloveno.

Způsob oslovení „otevřeným dopisem“ je překvapivý o to více, že členové rady městyse žili až do doručení tohoto otevřeného dopisu, v zřejmě liché představě, že Česká pirátská strana, jako strana zastoupená v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je demokratickou stranou, která ctí plně principy zastupitelské demokracie a lze tedy od této strany, resp. osob, které tuto stranu reprezentují očekávat, že bude využívat přímé jednání a nikoliv formu poloanonymního „otevřeného dopisu“.

Dovolujeme si tímto vyslovit svou naději, že Pirátská tvrz České pirátské strany je výjimkou ve struktuře této strany, která není informována o právech občanů obcí stanovených zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen ZOO), kde jsou práva občanů upravena zejména v § 16 tohoto ZOO. Současně je dle § 83 ZOO povinností zastupitelů hájit zájmy občanů obcí a z toho vyplývající právo občanů požadovat po jednotlivých zastupitelích, aby hájili jejich zájmy. Vzhledem ke skutečnosti, že za Českou pirátskou stranu byl zvolen do zastupitelstva její zástupce, je s podivem, že ani odsud nedošlo k žádnému podnětu pro „vedení městyse Brodek u Přerova“, nehledě k tomu, že tuto svou povinnost by bezpochyby splnil každý demokraticky zvolený zastupitel, na kterého byste se obrátili, pokud Váš přímý zástupce nehájí, nebo není ochoten hájit zájmy občanů městyse Brodek u Přerova.

K výše uvedenému, vzhledem k evidentní neznalosti MS Pirátské Tvrze, je třeba doplnit významné právo občanů realizovat svá práva obsažená v § 16 zákona o obcích na zasedáních zastupitelstva obce, které je dle § 93 odst. 3 ZOO vždy veřejné a může se ho tedy účastnit každý.

U zvolené formy „otevřeného dopisu“ také Rada městyse váhá, jakou formou na tento dopis odpovědět. V uvedeném e-mailu nebyla uvedena žádná korespondenční adresa MS Pirátské Tvrze a zvolit odpověď formou otištění odpovědi rovněž formou otevřeného dopisu v médiích (Brodecký zpravodaj, regionální deníky, celostátní tisk) jak se obvykle „otevřené dopisy“ doručují, nepovažuje Rada Městyse za vhodný. Proto nezbývá než zaslat svou odpověď na adresu České pirátské strany uvedené v „otevřeném dopisu“ e-mailovou adresu, odkud nám otevřený dopis došel.

Vážený pane Vojtku, pokud byl „otevřený dopis“ odeslán z Vaší adresy bez Vašeho vědomí, můžete naši odpověď považovat za bezpředmětnou. Pokud jste autorem „otevřeného dopisu“, dovoluji si Vás, jako starosta městyse, kterému je v ZOO v § 103 odst. 4, písm. e) uloženo zajistit informování občanů městyse, pozvat k osobní návštěvě v úředních hodinách po předchozí domluvě v mé kanceláři, kde Vám rád předložím doklady o tom, že záležitost likvidace odpadů, je jednou ze stěžejních záležitostí, které městys řeší jak průběžně, tak plánováním v dlouhodobém horizontu.

K Vašim dotazům sděluji, že plán pro řešení odpadů má městys zpracovaný v dlouhodobém horizontu v návaznosti na vývoj legislativy v této oblasti. Pokud byste se účastnil veřejného života v obci, jistě byste nepřeslechl opakovaně prezentované na veřejných zasedáních zastupitelstva městyse, kde byla strategie opatření proti zvyšování poplatků opakovaně podrobně předkládána a diskutována. Jako neinformovaného Vám sděluji, že jedinou cestou k zabránění zvyšování poplatků za odpady je důsledné třídění odpadů.

Co se týče dotazu na plánování opatření pro větší komfort občanů v oblasti včasného vyvážení odpadů je třeba s politováním konstatovat, že není z dotazu zcela zřejmé, v čem nyní občané pociťují jistý diskomfort. Pokud ve svém dotazu narážíte na nízkou frekvenci vyvážení odpadů (jednou měsíčně), je třeba zdůraznit, že i zde platí, že všechno souvisí se vším a také, že jedno prakticky vylučuje druhé. Zde platí, jak je již uvedeno výše, že důsledné třídění zajistní, že pokud se podaří dosáhnout závazných parametrů ve struktuře třídění odpadů, nedojde v budoucnu ke skokovému zvýšení poplatků za likvidaci odpadů. Pokud však budeme uvažovat o zvýšení komfortu včasné likvidace odpadů rozšířením počtů svozů v měsíci, dojde k navýšení ceny za likvidaci odpadů prakticky okamžitě skokově právě o násobky svozů, který bohužel není prováděn zdarma.

Co se týče případného navýšení počtu odpadových nádob – zřejmě máte na mysli kontejnery umístěné na veřejných prostranstvích – tyto záležitosti řeší městys průběžně operativně jednak navyšováním počtu kontejnerů v rámci kapacity sběrných hnízd, dále zvyšováním frekvence svozů. K tomu se blíží, po překonání administrativních překážek otevření nového sběrného dvora, kdy dojde rovněž k navýšení kapacity pro ukládku odpadů pro občany městyse Brodek u Přerova.

Co se týče konkrétních kroků a plánů, níže je výčet konkrétních kroků městyse ve věci odpadového hospodářství:

Kroky vedení městyse a zastupitelstva v řešení odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
4/26Z/2018 dodavatele zakázky “Doplnění systému odděleného sběru odpadu v Brodku u Přerova” firmu SDO Technika s.r.o., IČ:29446619, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 695 ve výši 1.830.730,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
8/7Z/2019 poplatek za svoz a likvidaci odpadů ve výši 550,- Kč na občana a rok 2020.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
11/7Z/2019 výběr dodavatele na svoz a likvidaci odpadů Technické služby města Přerova s.r.o., ič: 27841090 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
21/2Z/2018 smlouvu o výpůjčce a následném darování mezi Městysem Brodek u Přerova a občany (120 l nádoby pro sběr a třídění odpadů v domácnostech - papír,plast a BRKO).

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
7a/2Z/2018 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč za občana na rok 2019.
7b/2Z/2018 OZV č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rada městyse Brodek u Přerova bere na vědomí
6/33R/2020 doplnění harmonogramu svozu tříděného odpadu TS Přerov s.r.o. z kontejnerových hnízd (papír, plast) na čtrnáctidenní cyklus.

Rada městyse Brodek u Přerova doporučuje
11/33R/2020 ZM ke schválení dokument “Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství v Brodku u Přerova” zpracovaný firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno v rámci projektu “Strategické dokumenty v SOM Království.

Rada městyse Brodek u Přerova pověřuje
9a/29R/2020 starostu umístěním dotazníkového šetření na web městyse, k stanovení strategie nákládání s odpady v městysi v Brodku u Přerova.

Rada městyse Brodek u Přerova schvaluje
11/6R/2019 CN od firmy EKOKOM na nákup tašek pro sběr a třídění odpadů v domácnostech velikost 40 l za 46,- Kč bez DPH, 20 l za 40,- Kč bez DPH a objednávku 550 ks 40 l a 150 ks 20 l. (Tašky budou vydávány občanům po zaplacení poplatku za rok 2019).

Jaký má městys plán pro řešení odpadů do budoucna?

Vedení městyse má připravenu koncepci pro nakládání s odpady 2020-2024.

Vláda připravuje nový zákon o odpadech, který by měl parlament schvalovat na přelomu června a července tohoto roku.

Vedení městyse pracuje na odpadovém plánu na léta 2020-2024 počítající se změnami v nakládání s odpady obsaženými v návrhu nového odpadového zákona. Bude projednán na veřejném zasedání ZM na podzim tohoto roku.

Jaká plánuje opatření proti zvyšování poplatků za odpady?

Domácnosti v RD byli vybaveny 120 l odpadními nádobami na papír, plast, BIO. (DORTODOR)

Byla uzavřena smlouva na ukládku BIO odpadu s místním zemědělcem – bezúplatně.

Ve výběrovém řízení byla vybrána nová svozová firma TS městys Přerova s.r.o..

V červnu 2020 bude oficiálně s povolením krajského úřadu otevřen „Sběrný dvůr Brodek u Přerova“ Sběrný dvůr je vybaven kapacitně dostatečným množstvím kontejnerové technologie. Otvírací doba sběrného dvoru je v provozním řádu stanovena na tři dny v týdnu. Snížit náklady na manipulaci a svozy odpadu.

Domácnosti v bytových domech budou postupně vybaveny 10 l nádobou na BIO a 1,5 l nádobou na jedlý olej. (jako první byl vybaven bytový dům 484-487 na sídlišti Svobody 10 l nádobou na BIO a 1,5 l nádobou na olej)

Jaká plánuje opatření pro větší komfort občanů v oblasti včasného vyvážení odpadu?

Cíle vedení městyse obsažené v koncepci:

1) Dostat náklady na svoz a likvidaci odpadu pod kontrolu a zabránit jejich nekontrolovanému růstu.

2) Osvětou mezi občany zajistit co největší vytříděnost odpadů.

3) Pozornost soustředit na zvýšení vytříděnosti BIO složky ze SKO.

4) Omezit bezplatné užívání sběrného dvora v Brodku u Přerova občany z okolních obcí.

Poz. Komfort má přímou souvislost s náklady. Rok 2019 náklady 1250,-Kč na občana, poplatek dle OZV 550,-Kč na občana.

Jak chce vedení městyse zajistit dostatečnou kapacitu odpadových nádob a jejich snadnou dostupnost?

Domácnosti jsou (mohou být je-li zájem) vybaveny odpadovými nádobami pro systém DORTODOR.

Sběrný dvůr svou kapacitou a paletou pro sběr odpadů a jeho provozní dobou.

Sběrná místa v obci vybavená kontejnery na papír, plast, sklo, BIO, kovy, textil, drobné elektro.

Domácnosti v bytových domech vybavit 10 l nádobou na BIO a 1,5 l nádobou na jedlý olej a doplnění 120 l nádob na tříděný odpad k bytovému domu.

Současně chci závěrem poděkovat za nabídku ze strany MS Pirátské tvrze podílet se problematice řešení likvidace odpadů v Brodku u Přerova. V tomto směru bude „vedení městyse“ Brodek u Přerova vítat jakékoli návrhy a podněty s ujištěním, že každý z navržených návrhů a podnětů bude pečlivě projednán a zvážen v Radě městyse a žádný z takových návrhů a podnětů nepadne tzv. pod stůl.

S pozdravem

Ing. Roman Zbožínek
starosta

Originál dopisu v PDF ke stažení zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....