Půda je pro nás v Olomouckém kraji velmi důležitá. Obzvláště na Hané víme, jaký poklad obhospodařujeme. Proto i sama půda potřebuje ochranu, abychom ji nedecimovali svým využíváním. Vláda v současné době připravuje Protierozní vyhlášku. Ta je od 16. března v meziresortním připomínkovém řízení. Radní Martin Šmída následně na komisi pro zemědělství a venkov asociace krajů České republiky vznesl potřebu koordinovaného připomínkování k současnému znění připravované vyhlášky.

V celé České republice je vyčíslena ztráta půdy na 21 mil. tun ornice za rok. Kromě toho, že se 1 cm půdy vytváří zhruba 100 let, je tato ztráta také finančně nákladná, jelikož je vyčíslena na minimálně 4,3 mld. Kč. „Jsem rád, že se podařilo na komisi AKČR ve spolupráci s ostatními kraji a naším expertním týmem sestavit připomínky, podle kterých chceme Protierozní vyhlášku doplnit.Ochrana půdy je velmi důležitá a považoval jsem za chybu, že mezi navrhovanými opatřeními chybělo například dodávání organické hmoty do půdy,” uvádí radní Martin Šmída.

Připomínky se týkaly především důslednějšímu předcházení eroze půdy. Současný návrh se týká jen tzv. Opakované erozní události. Určité pole tak musí být smyto opakovaně, aby se vůbec do systému Protierozní ochrany dostalo. „Návrh se také týká pouze orné půdy, připomínkujeme, že by se měla zavést ochrana veškeré zemědělské půdy. Stejně tak původní návrh bere v potaz pouze vodní erozi a zcela pomíjí tu větrnou. Doufáme, že vláda naše připomínky vezme v potaz a upraví vyhlášku tak, aby ochrana půdy byla plnohodnotná. Velmi děkuji příslušným kompetentním radním a náměstkům z jiných krajů, ať již Pirátům nebo z jiných stran, za perfektní koordinaci. Díky tomu snad vláda vezme tyto připomínky v potaz především ku prospěchu naší půdě,” doplňuje Šmída.