Odpověď na otevřený dopis ze dne 6. 5. 2020

07. 06. 2020
Odpověď na otevřený dopis ze dne 6. 5. 2020
Odpověď na otevřený dopis ze dne 6. 5. 2020

Věc: Odpověď na „Otevřený dopis“. Vážený pane místopředsedo, dne 6. 5. 2020 obdržel Městys Brodek u Přerova prostřednictvím e-mailové pošty Váš otevřený dopis, ve kterém kladete „vedení obce své otázky“ a navrhujete spolupráci. Rada městyse po projednání Vašeho otevřeného dopisu především konstatuje, že je pro členy Rady městyse v prostředí demokratické společnosti překvapivý způsob, jakým bylo vedení městyse Brodek u Přerova osloveno.

Způsob oslovení „otevřeným dopisem“ je překvapivý o to více, že členové rady městyse žili až do doručení tohoto otevřeného dopisu, v zřejmě liché představě, že Česká pirátská strana, jako strana zastoupená v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je demokratickou stranou, která ctí plně principy zastupitelské demokracie a lze tedy od této strany, resp. osob, které tuto stranu reprezentují očekávat, že bude využívat přímé jednání a nikoliv formu poloanonymního „otevřeného dopisu“.

Dovolujeme si tímto vyslovit svou naději, že Pirátská tvrz České pirátské strany je výjimkou ve struktuře této strany, která není informována o právech občanů obcí stanovených zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen ZOO), kde jsou práva občanů upravena zejména v § 16 tohoto ZOO. Současně je dle § 83 ZOO povinností zastupitelů hájit zájmy občanů obcí a z toho vyplývající právo občanů požadovat po jednotlivých zastupitelích, aby hájili jejich zájmy. Vzhledem ke skutečnosti, že za Českou pirátskou stranu byl zvolen do zastupitelstva její zástupce, je s podivem, že ani odsud nedošlo k žádnému podnětu pro „vedení městyse Brodek u Přerova“, nehledě k tomu, že tuto svou povinnost by bezpochyby splnil každý demokraticky zvolený zastupitel, na kterého byste se obrátili, pokud Váš přímý zástupce nehájí, nebo není ochoten hájit zájmy občanů městyse Brodek u Přerova.

K výše uvedenému, vzhledem k evidentní neznalosti MS Pirátské Tvrze, je třeba doplnit významné právo občanů realizovat svá práva obsažená v § 16 zákona o obcích na zasedáních zastupitelstva obce, které je dle § 93 odst. 3 ZOO vždy veřejné a může se ho tedy účastnit každý.

U zvolené formy „otevřeného dopisu“ také Rada městyse váhá, jakou formou na tento dopis odpovědět. V uvedeném e-mailu nebyla uvedena žádná korespondenční adresa MS Pirátské Tvrze a zvolit odpověď formou otištění odpovědi rovněž formou otevřeného dopisu v médiích (Brodecký zpravodaj, regionální deníky, celostátní tisk) jak se obvykle „otevřené dopisy“ doručují, nepovažuje Rada Městyse za vhodný. Proto nezbývá než zaslat svou odpověď na adresu České pirátské strany uvedené v „otevřeném dopisu“ e-mailovou adresu, odkud nám otevřený dopis došel.

Vážený pane Vojtku, pokud byl „otevřený dopis“ odeslán z Vaší adresy bez Vašeho vědomí, můžete naši odpověď považovat za bezpředmětnou. Pokud jste autorem „otevřeného dopisu“, dovoluji si Vás, jako starosta městyse, kterému je v ZOO v § 103 odst. 4, písm. e) uloženo zajistit informování občanů městyse, pozvat k osobní návštěvě v úředních hodinách po předchozí domluvě v mé kanceláři, kde Vám rád předložím doklady o tom, že záležitost likvidace odpadů, je jednou ze stěžejních záležitostí, které městys řeší jak průběžně, tak plánováním v dlouhodobém horizontu.

K Vašim dotazům sděluji, že plán pro řešení odpadů má městys zpracovaný v dlouhodobém horizontu v návaznosti na vývoj legislativy v této oblasti. Pokud byste se účastnil veřejného života v obci, jistě byste nepřeslechl opakovaně prezentované na veřejných zasedáních zastupitelstva městyse, kde byla strategie opatření proti zvyšování poplatků opakovaně podrobně předkládána a diskutována. Jako neinformovaného Vám sděluji, že jedinou cestou k zabránění zvyšování poplatků za odpady je důsledné třídění odpadů.

Co se týče dotazu na plánování opatření pro větší komfort občanů v oblasti včasného vyvážení odpadů je třeba s politováním konstatovat, že není z dotazu zcela zřejmé, v čem nyní občané pociťují jistý diskomfort. Pokud ve svém dotazu narážíte na nízkou frekvenci vyvážení odpadů (jednou měsíčně), je třeba zdůraznit, že i zde platí, že všechno souvisí se vším a také, že jedno prakticky vylučuje druhé. Zde platí, jak je již uvedeno výše, že důsledné třídění zajistní, že pokud se podaří dosáhnout závazných parametrů ve struktuře třídění odpadů, nedojde v budoucnu ke skokovému zvýšení poplatků za likvidaci odpadů. Pokud však budeme uvažovat o zvýšení komfortu včasné likvidace odpadů rozšířením počtů svozů v měsíci, dojde k navýšení ceny za likvidaci odpadů prakticky okamžitě skokově právě o násobky svozů, který bohužel není prováděn zdarma.

Co se týče případného navýšení počtu odpadových nádob – zřejmě máte na mysli kontejnery umístěné na veřejných prostranstvích – tyto záležitosti řeší městys průběžně operativně jednak navyšováním počtu kontejnerů v rámci kapacity sběrných hnízd, dále zvyšováním frekvence svozů. K tomu se blíží, po překonání administrativních překážek otevření nového sběrného dvora, kdy dojde rovněž k navýšení kapacity pro ukládku odpadů pro občany městyse Brodek u Přerova.

Co se týče konkrétních kroků a plánů, níže je výčet konkrétních kroků městyse ve věci odpadového hospodářství:

Kroky vedení městyse a zastupitelstva v řešení odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
4/26Z/2018 dodavatele zakázky “Doplnění systému odděleného sběru odpadu v Brodku u Přerova” firmu SDO Technika s.r.o., IČ:29446619, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 695 ve výši 1.830.730,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
8/7Z/2019 poplatek za svoz a likvidaci odpadů ve výši 550,- Kč na občana a rok 2020.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
11/7Z/2019 výběr dodavatele na svoz a likvidaci odpadů Technické služby města Přerova s.r.o., ič: 27841090 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
21/2Z/2018 smlouvu o výpůjčce a následném darování mezi Městysem Brodek u Přerova a občany (120 l nádoby pro sběr a třídění odpadů v domácnostech - papír,plast a BRKO).

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje
7a/2Z/2018 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč za občana na rok 2019.
7b/2Z/2018 OZV č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rada městyse Brodek u Přerova bere na vědomí
6/33R/2020 doplnění harmonogramu svozu tříděného odpadu TS Přerov s.r.o. z kontejnerových hnízd (papír, plast) na čtrnáctidenní cyklus.

Rada městyse Brodek u Přerova doporučuje
11/33R/2020 ZM ke schválení dokument “Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství v Brodku u Přerova” zpracovaný firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno v rámci projektu “Strategické dokumenty v SOM Království.

Rada městyse Brodek u Přerova pověřuje
9a/29R/2020 starostu umístěním dotazníkového šetření na web městyse, k stanovení strategie nákládání s odpady v městysi v Brodku u Přerova.

Rada městyse Brodek u Přerova schvaluje
11/6R/2019 CN od firmy EKOKOM na nákup tašek pro sběr a třídění odpadů v domácnostech velikost 40 l za 46,- Kč bez DPH, 20 l za 40,- Kč bez DPH a objednávku 550 ks 40 l a 150 ks 20 l. (Tašky budou vydávány občanům po zaplacení poplatku za rok 2019).

Jaký má městys plán pro řešení odpadů do budoucna?

Vedení městyse má připravenu koncepci pro nakládání s odpady 2020-2024.

Vláda připravuje nový zákon o odpadech, který by měl parlament schvalovat na přelomu června a července tohoto roku.

Vedení městyse pracuje na odpadovém plánu na léta 2020-2024 počítající se změnami v nakládání s odpady obsaženými v návrhu nového odpadového zákona. Bude projednán na veřejném zasedání ZM na podzim tohoto roku.

Jaká plánuje opatření proti zvyšování poplatků za odpady?

Domácnosti v RD byli vybaveny 120 l odpadními nádobami na papír, plast, BIO. (DORTODOR)

Byla uzavřena smlouva na ukládku BIO odpadu s místním zemědělcem – bezúplatně.

Ve výběrovém řízení byla vybrána nová svozová firma TS městys Přerova s.r.o..

V červnu 2020 bude oficiálně s povolením krajského úřadu otevřen „Sběrný dvůr Brodek u Přerova“ Sběrný dvůr je vybaven kapacitně dostatečným množstvím kontejnerové technologie. Otvírací doba sběrného dvoru je v provozním řádu stanovena na tři dny v týdnu. Snížit náklady na manipulaci a svozy odpadu.

Domácnosti v bytových domech budou postupně vybaveny 10 l nádobou na BIO a 1,5 l nádobou na jedlý olej. (jako první byl vybaven bytový dům 484-487 na sídlišti Svobody 10 l nádobou na BIO a 1,5 l nádobou na olej)

Jaká plánuje opatření pro větší komfort občanů v oblasti včasného vyvážení odpadu?

Cíle vedení městyse obsažené v koncepci:

1) Dostat náklady na svoz a likvidaci odpadu pod kontrolu a zabránit jejich nekontrolovanému růstu.

2) Osvětou mezi občany zajistit co největší vytříděnost odpadů.

3) Pozornost soustředit na zvýšení vytříděnosti BIO složky ze SKO.

4) Omezit bezplatné užívání sběrného dvora v Brodku u Přerova občany z okolních obcí.

Poz. Komfort má přímou souvislost s náklady. Rok 2019 náklady 1250,-Kč na občana, poplatek dle OZV 550,-Kč na občana.

Jak chce vedení městyse zajistit dostatečnou kapacitu odpadových nádob a jejich snadnou dostupnost?

Domácnosti jsou (mohou být je-li zájem) vybaveny odpadovými nádobami pro systém DORTODOR.

Sběrný dvůr svou kapacitou a paletou pro sběr odpadů a jeho provozní dobou.

Sběrná místa v obci vybavená kontejnery na papír, plast, sklo, BIO, kovy, textil, drobné elektro.

Domácnosti v bytových domech vybavit 10 l nádobou na BIO a 1,5 l nádobou na jedlý olej a doplnění 120 l nádob na tříděný odpad k bytovému domu.

Současně chci závěrem poděkovat za nabídku ze strany MS Pirátské tvrze podílet se problematice řešení likvidace odpadů v Brodku u Přerova. V tomto směru bude „vedení městyse“ Brodek u Přerova vítat jakékoli návrhy a podněty s ujištěním, že každý z navržených návrhů a podnětů bude pečlivě projednán a zvážen v Radě městyse a žádný z takových návrhů a podnětů nepadne tzv. pod stůl.

S pozdravem

Ing. Roman Zbožínek
starosta

Originál dopisu v PDF ke stažení zde.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu