Viktor Tichák

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. je členem Pirátů od r. 2018. Narodil se v Olomouci, žije v Olomouci a Ostravě.

Je členem MS Olomouc a hostujícím členem MS Ostrava, předsedou krajského sdružení Olomouckého kraje, zastupitelem statutárního města Olomouce, předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce a členem Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje. Mezi jeho politické zájmy patří především finance, dotační politika, řízení a kontroling příspěvkových organizací, transparence, kultura, výchova a vzdělávání.

Po absolvování Slovanského gymnázia Olomouc vystudoval českou a německou filologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Doktorský titul získal v oboru německá lingvistika. V průběhu studia absolvoval semestr na Universität Bern ve Švýcarsku. 3 roky působil jako místopředseda Akademického senátu Filozofické fakulty UP a člen Ekonomické komise AS FF UP. V rámci vědecko-výzkumných projektů byl několikrát v zahraničí (Štýrský Hradec, Vídeň, Drážďany, Bad Kissingen, Atlanta, New Orleans). Jeho specializací je kontrastivní lingvistika, morfologie, syntax, slovotvorba a sémantika. V současnosti je zaměstnán jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako vědecký pracovník na UP v Olomouci, kromě toho překládá, píše a publikuje, kromě odborných textů také jazykové okénko časopisu Listy.

Mezi jeho zájmy patří politika, hudba (člen kroměřížského sboru ZeSrandy, pravidelný divák ostravské opery, jinak doma u klavíru), jazyky (kromě angličtiny a němčiny se učí maďarsky, italsky a francouzsky), turistika, cestování aj.

Kalendář